Ingredients

Buffalo Wing Pretzel Crisps®
Buffalo sour cream
Buffalo chicken

Directions

  1. Take Buffalo Wing Pretzel Crisps® and layer with buffalo sour cream and buffalo chicken